زبانهای خارجیrss

Littleprince
توضیحاتندارم
اصفهان(اصفهان)
70.000 تومان
نویسنده : آنتوان دو سنت‌اگزوپری
مترجم : ندارد
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : در حد نو
قیمت روی جلد : 100000
photo_2018-04-08_21-57-56
توضیحاتاین کتاب به شما می اموزد که ثروتمندان چگونه ثروت خودرا بدست اوده اند و چگونه درامد خود را به ثروت تبدیل کنید
تهران
۲۰۰۰۰ تومان
20180324_123221
توضیحاتدانشگاهی ارشد آموزش زبان
زنجان (زنجان)
10.000 تومان
نویسنده : H.Douglas Brown
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو
20180324_123230
توضیحاتدانشگاهی ارشد آموزش زبان
زنجان (زنجان)
20.000 تومان
نویسنده : Alice Omaggio Hadley
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو
20180324_123254
توضیحاتدانشگاهی ارشد آموزش زبان
زنجان (زنجان)
15.000 تومان
نویسنده : Kenneth Chastain
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو
20180324_123305
توضیحاتدانشگاهی ارشد آموزش زبان
زنجان (زنجان)
10.000 تومان
نویسنده : Wilga M.Rivers
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو
20180324_123809
توضیحاتدانشگاهی ارشد آموزش زبان
زنجان (زنجان)
15.000 تومان
نویسنده : David W. Carroll
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم
20180324_123903
توضیحاتدانشگاهی ارشد آموزش زبان
زنجان (زنجان)
6.000 تومان
نویسنده : Zoltan Dornyei
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم
20180324_123919
توضیحاتدانشگاهی کارشناسی آموزش زبان
زنجان (زنجان)
6.000 تومان
نویسنده : Hossein Farhadi
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم
20180324_123944
توضیحاتدانشگاهی ارشد آموزش زبان
زنجان (زنجان)
7.000 تومان
نویسنده : Cook and Mark Newson
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم