علوم پایهrss

ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ والدین.نوجوان.بازی رایانه ای
توضیحاتکتاب توصیه های درزمینه روابط والدین و فرزندان با اشاره به حضور بازی رایانه ای دارد.قیمت ده هزار تومان
تهران(تهران)
۱۰۵۰۰ تومان
نویسنده : مجتبی خورشیدی و ندا حلیمی رازلیقی
قیمت روی جلد : ۱۰۵۰۰
۲۰۱۸۰۵۱۱_۱۸۴۲۴۴
توضیحاتکتاب کاملا نو زیر قیمت
تهران(تهران)
۱۶۰۰۰ تومان
نویسنده : دوروتی مک کوی
مترجم : فریبا فرساد
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو
قیمت روی جلد : 22000
1520943801530429943688
توضیحاتعلم پایه و تکنولوژی نوظهور
تهران(تهران)
۲۰۰۰ تومان
1520943093459-1145914344
توضیحاتمجانی
تهران(تهران)
مجانی تومان
kleppner
توضیحاتمجموعه کتب کارشناسی فیزیک دانشگاهی به علاوه ی مدرسان کاملا نو
تهران(تهران)
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : نو
ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ ریاضی نهم
توضیحات
اهواز
۲۰۰۰۰ تومان
نویسنده : محمد رضا اریسی و محمد هادی ابراهیمی
قیمت روی جلد : ۲۷۰۰۰
ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ فارسی هشتم
توضیحات
اهواز
14.000 تومان
نویسنده : حمید طالب تبار
قیمت روی جلد : 21000
ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ فارسی نهم
توضیحات
اهواز
20.000 تومان
نویسنده : حمید طالب تبار
قیمت روی جلد : 30000
15187931195611231311568
توضیحاتدانشگاه علم و صنعت
تهران(تهران)
6.000 تومان
نویسنده : سید محمد ضیایی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سلام بدون خط خوردگی
1518792300197-969171125
توضیحاتدانشگاه علم و صنعت
تهران(تهران)
7.000 تومان
نویسنده : والتر رودین
مترجم : دکتر علی اکبر عالم زاده
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم بدون قلم خوردگی