نجوم و فضاrss

زیر مجموعه
photo_2018-03-08_09-58-06
توضیحاتکتاب بدون خط خوردگی و سالم
اصفهان(اصفهان)
توافقی تومان
نویسنده : زیلیک و اسمیت
مترجم : دکتر قنبری و عدالتی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم
قیمت روی جلد : 2100