دانشگاهیrss

ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ مهندسی کنترل اتوماتیک
توضیحات
تبریز
30.000 تومان
نویسنده : دکتر جهانبخش حامدی
قیمت روی جلد : 30000
ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ مقاومت مصالح
توضیحات
تبریز
30.000 تومان
نویسنده : دکتر محمد حسن نائي
قیمت روی جلد : 34000
ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ ترمودینامیک
توضیحات
تبریز
30.000 تومان
نویسنده : حسن فروزانی
قیمت روی جلد : 32000
ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ دینامیک
توضیحات
تبریز
12.000 تومان
نویسنده : دکتر محسن جباری
قیمت روی جلد : 12000
ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ ریاضی عمومی یک
توضیحات
تبریز
25.000 تومان
نویسنده : مسعود آقاسي
قیمت روی جلد : 25000
ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ ریاضی عمومی دو
توضیحات
تبریز
25.000 تومان
نویسنده : مسعود آقایی
قیمت روی جلد : 25000
ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ معادلات دیفرانسیل گاج
توضیحات
تبریز
25.000 تومان
نویسنده : مهندس علیرضا کلاهدوز
قیمت روی جلد : 30000
ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ ریاضیات مهندسی
توضیحات
تبریز
48.000 تومان
نویسنده : مهندس حسین نامی
قیمت روی جلد : 52000
ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ طراحی اجزاء
توضیحات
تبریز
35.000 تومان
نویسنده : دکتر روح اله حسینی
قیمت روی جلد : 38000
ديوار کتاب مرجع خريد و فروش کتاب نو و دست دوم _ ارتعاشات مکانیکی
توضیحات
تبریز
24.000 تومان
نویسنده : دکتر محسن جباری
قیمت روی جلد : 26000