تفسیر قمی
توضیحاتعربی / تک جلدی / قیمت : 10 درصد تخفیف به قیمت روز
تبریز
نویسنده : قمی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو - اصلا استفاده نشده
التوحید
توضیحاتفارسی / تک جلدی / قیمت : 10 درصد تخفیف به قیمت روز
تبریز
نویسنده : شیخ صدوق
مترجم : سلطانی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو - اصلا استفاده نشده
تاریخ سید الشهدا
توضیحاتفارسی / تک جلدی / قیمت : 10 درصد تخفیف به قیمت روز
تبریز
نویسنده : آیت الله صفایی حائری
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو - اصلا استفاده نشده
تاریخ امیر
توضیحاتفارسی / 2 جلدی / قیمت : 10درصد تخفیف به قیمت روز
تبریز
نویسنده : آیت الله صفایی حائری
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو - اصلا استفاده نشده
تاریخ پیامبر
توضیحاتفارسی / تک جلدی / شرح زندگی پیامبر / قیمت : 10 درصد تخفیف به قیمت روز
تبریز
نویسنده : آیت الله صفایی حائری
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو - اصلا استفاده نشده
آیینه داران آفتاب
توضیحاتفارسی / پژوهشی پیرامون یاران سیدالشهدا علیه السلام / قیمت : 10 درصد تخفیف به قیمت روز
تبریز
نویسنده : محمد رضا سنگری
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو - اصلا استفاده نشده
الغدیر
توضیحاتعربی / 11 ج / قیمت : 10 درصد تخفیف به قیمت روز
تبریز
نویسنده : علامه امینی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو - اصلا استفاده شنده
کتاب العین
توضیحاتعربی / قیمت : 10 درصد پایین تر از قیمت روز قیمت روز : 60/000 تومان
تبریز
10% تخفیف به قیمت روز تومان
نویسنده : خلیل بن احمد فراهیدی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو - اصلا استفاده نشده
المیزان3
توضیحاتعربی / 21 ج / نفیس
تبریز
حساب به دلار روز تومان
نویسنده : علامه طباطبایی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو - اصلا استفاده نشده
وسایل
توضیحات11 جلدی ، به زبان عربی ، چاپ بیروت ، قیمت ناشر در سایت موسسه : 125 $ ( دلار )
تبریز
حساب به دلار روز تومان
نویسنده : شیخ حر عاملی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : کاملا نو - اصلا استفاده نشده