16
توضیحاتبرنده حایزه نوبل
ورامین
20.000 تومان
نویسنده : گابریل گارسیا مارکز
مترجم : محمدرضا راه ور
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم
قیمت روی جلد : 20000
15
توضیحاتزندگی نامه
ورامین
10.000 تومان
نویسنده : محمد هادی ذوالفقاری
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم و نو
قیمت روی جلد : 10000
14
توضیحاتزندگی فرهاد مهراد
ورامین
13.000 تومان
نویسنده : حامد احمدی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم و نو
قیمت روی جلد : 13000
13
توضیحاتبیست و نه نامه دکتر علی شریعتی برای همسرش از پاریس
ورامین
18.000 تومان
نویسنده : علی شریعتی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم و نو
قیمت روی جلد : 18000
12
توضیحاتزندگی نامه
ورامین
10.000 تومان
نویسنده : دکتر سیروس سهامی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم
قیمت روی جلد : 10000
11
توضیحاتتاریخی
ورامین
10.000 تومان
نویسنده : عبدالله شهبازی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم
قیمت روی جلد : 10000
10
توضیحاتاز ترس تا شجاعت
ورامین
10.000 تومان
نویسنده : ریچارد باخ
مترجم : لادن جهانسوز
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم و نو
قیمت روی جلد : 10000
9
توضیحاتداستانی میان دو عشق
ورامین
12.000 تومان
نویسنده : جک کرواک
مترجم : یگانه وصالی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم و نو
قیمت روی جلد : 12000
8
توضیحاتداستانی نو
ورامین
20.000 تومان
نویسنده : نیکول کراوس
مترجم : ترانه علیدوستی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم و نو
قیمت روی جلد : 20000
7
توضیحاتداستان در جنگ جهانی دوم میگذرد
ورامین
15.000 تومان
نویسنده : جورج اورول
مترجم : صافح حسینی
وضعیت کتاب از نظر سالم بودن : سالم و نو
قیمت روی جلد : 15000